Στηρίζοντας τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών από την αρχή.

Βοηθώντας τους γονείς στην ανάπτυξη της δικής τους οικογενειακής γλωσσικής πολιτικής.